Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

8533 77f4
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaKrzychulec Krzychulec

May 03 2019

November 17 2018

0664 fd20 500

November 01 2018

9926 cad4 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaohgodwhy ohgodwhy
5470 fe4b 500
Reposted frommangoe mangoe viatfu tfu

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaohgodwhy ohgodwhy
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaohgodwhy ohgodwhy
5062 e806 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoSad soSad
Bywało różnie, ale nigdy z żoną nie zakwestionowaliśmy natury naszego związku. Stwierdziliśmy, że chcemy być razem, jesteśmy razem i będziemy się o to bić do końca. Dlaczego? No, to jest pytanie. Mogę chyba odpowiedzieć tylko tak jak Neo w "Matrixie": "Bo tak chcieliśmy". Albo jak niemiecki mistyk Mistrz Eckhart, który sławił "leben ohne warum" i "lieben ohne warum", a więc miłość, a nawet życie bez uzasadnień, bez żadnych "po co" i "dlaczego".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viasoSad soSad

October 28 2018

2582 22c5
Reposted fromkarahippie karahippie viaanomalia anomalia
3166 e474 500
Reposted fromFlau Flau viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
9560 1225
Reposted fromtrickster trickster viamemez memez

October 27 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl