Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasoSad soSad
5319 1db2
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasarazation sarazation

June 22 2017

4734 415a
8789 84d3 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapotrzask potrzask
1254 670e
Reposted fromtfu tfu
Reposted fromFlau Flau viapotrzask potrzask
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viapotrzask potrzask
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

June 21 2017

Reposted frommr-absentia mr-absentia viashakeme shakeme
8512 a216 500
Reposted fromtfu tfu
5509 4153 500
ukochany Szczecin
9098 8838 500
Reposted fromtfu tfu
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasarazation sarazation
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viasarazation sarazation
8425 ad92 500
Reposted fromtfu tfu

June 20 2017

6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu
6372 1329 500
Reposted fromtfu tfu
1288 78d3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
5743 4614 500
Reposted frompomoor pomoor viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl